Ordliste for investeringer, aksjer og verdipapirmarkedet

Bli litt klokere på hva ting egentlig betyr!

Bli litt klokere på hva ting egentlig betyr!

Hva betyr...

Agio/Disagio

Valutagevinst/-tap som oppstår ved salg eller kjøp av valuta eller utenlandske verdipapirer.

Aksje

Eierandel i aksjeselskap som gir rett til utbytte fra selskapet.

Aksjebok (aksjeprotokoll)

Alle eiere av aksjer i norske selskaper skal være notert i en bok (et register), som pr. selskap viser eiers navn og antall aksjer. Denne «boken» blir benevnt som aksjeboken. Aksjeboken skal være tilgjengelig for alle.

Aksjefond

Et fond som investerer andelseiernes (sparernes) penger i aksjer. Les mer om de beste aksjefondene.

Aksjeindeks

En indeks som gir uttrykk for de generelle trenden (utviklingen) i markedet. Indeksen kan være både for spesielle grupper/kategorier av aksjer eller totalmarkedet.

Aksjekapital

Den del av egenkapitalen som et aksjeselskap skaffer seg ved utstedelse av aksjer. Aksjekapitalen må være minst kr. 100.000,- og aksjene har samme pålydende.

Aksjekapitalutvidelse

Forhøyelse av aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer. Gamle aksjonærer har som hovedregel forkjøpsrett.

Aksjer

Eierandeler i et selskap med begrenset ansvar (aksjeselskap).

Aksjespareklubb

En klubb som plasserer medlemmenes innskudd (sparepenger) i aksjer.

Aksjonær

En som eier aksjer.

Aksjonærregister

Lovbefalt fortegnelse over aksjonærene i et selskap . Se aksjebok.

Aktiva

Samlebegrep for et selskaps eiendeler i balansen.

Amerikansk opsjon

Opsjonen kan innløses når som helst i hele perioden frem til og med bortfallsdagen.

AMEX

American Stock Exchange

AMS

Aksjesparing Med Skattefradrag. Tidligere ordning som ga fradrag i skatten mot å binde pengene i 4 år. Siste år for fradrag var 1999.

Andel

En eierandel i et fond. Gir eierskap i samtlige verdipapirer som fondet eier.

Andelshaver

En person som eier en eller flere andeler i et verdipapirfond (for eksempel i et aksjefond).

Annenhåndsmarkedet

Det markedet hvor kjøp/salg av verdipapirer foregår. Aktørene i markedet er børsen, meglerne og investorene. Et annet navn på annenhåndsmarkedet er sekundærmarkedet.

Annuitet

Et konstant terminbeløp som omfatter både renter og avdrag som en låntaker/långiver betaler hvert terminforfall.

Arbitrasje

Samtidig kjøp og salg av svært like, men ikke identiske verdipapirer, med sikte på å tjene på prisforskjellen mellom dem. For eksempel kan aksjer i samme selskap omsettes til litt ulike priser på to børser. Dersom prisforskjellen er stor nok til å dekke transaksjonkostnadene, vil det lønne seg å kjøpe papiret på den billigste børsen og selge det på den dyreste.

At-the-money

En opsjons innløsningskurs er tilnærmet lik underliggende markedspris. Opsjonens realverdi er tilnærmet lik null.

Avkastning

Endring i verdi fra det tidspunkt pengene ble investert.

Avregning (opsjon)

Forskjellen mellom opsjonens innløsningskurs og markedsverdien på underliggende instrument ved innløsning av opsjonen.

Baisse

Et uttrykk for kursfall på verdipapirer (motsatt av hausse).

Balanse

Den del av et regnskap som viser selskapets økonomiske stilling på et gitt tidspunkt.

Basiskurs

Verdien av en andel i et fond før eventuelle kjøps- og salgsomkostninger.

Basispunkt

Et basispunkt er ett hundredels prosentpoeng. Denne måleenheten brukes særlig til å angi kostnader og avkastningsforskjeller i kapitalforvaltning (0,01%).

Beholdning

Det samlede antall fondsandeler en enkelt investor eier. Tilsvarer bankens saldo.

Beholdningsoppgave

Oversikt over andelseiers antall andeler og verdi pr. Fond.

Beholdningsoversikt (VPS)

Oversikt over alle fondsaktiviteter som er registrert på en verdipapirkonto.

Benchmark

Sammenligningsgrunnlag. Mest brukt for å sammenligne avkastningen i et fond med avkastningen i et utvalg verdipapirer som gjenspeiler fondets risikoprofil og porteføljesammensetning. Ofte kalt referanseindeks.

Bestordre

Ordre uten limit.

Beta-verdi

Et uttrykk for hvordan kursen til en aksje svinger i forhold til markedet. Verdier under 1,0 impliserer at aksjens kurs svinger mindre enn markedet forøvrig.

BIS

Bank for International Settlements; En internasjonal organisasjon som jobber for samarbeid mellom nasjonalbanker og andre internasjonale organisasjoner med mål om internasjonal finansiell stabilitet.

Block- Omsetning

2500 børsposter for de som ikke er inkludert i OBX-indeksen.

Blue Chips

Et internasjonalt uttrykk for særskilt solide, lett omsettelige aksjer.

Boom

En periode med sterkt etterspørselspress i markedet.

Bortfall

Tidspunkt for opphør av rettigheter og plikter som følge av at rettighetene etter en opsjon ikke utnyttes eller pliktene opphører for futures.

BSU

BoligSparing for ungdom.

Bull

Et «Bull Market» er et uttrykk for et marked med stigende kurser. Bear Market angir et marked med synkende tendens.

Børsdag

En børsdag er en dag som Oslo Børs er åpen for kursnotering. Børsdager er alle dager fra mandag til fredag, med unntak for helligdager, nasjonale fridager, julaften og nyttårsaften.

Børsmelding

En børsmelding er en nyhet om et selskap som enten kommer fra børsen selv (f.eks. en suspensasjon) eller fra selskapet via børsen (f.eks. melding om en ny kontrakt).

Børsnotert

Verdipapirer som er opptatt til offisiell kursnotering på børsen. Søknad om opptagelse til børsnotering sendes børskomitéen, som til enhver tid bestemmer hvilke verdipapirer som skal noteres.

Børspost

Det minste antall aksjer eller pålydende på obligasjoner som må omsettes på børsen for at verdipapirene skal få en offisiell kursnotering. For aksjer er dette som regel et antall som tilsvarer en verdi på ca kr.10.000,-

CAC-40

Indeks fra børsen i Paris.

Call

Kjøpsopsjon (se opsjon).

Cap

(se renteopsjon)

Cash flow pr. aksje

Kontantstrøm pr. aksje. Et selskaps ordinære nettoresultat etter skatt, men før ordinære avskrivninger, dividert med årets gjennomsnittlige antall aksjer og justert for eventuelle kapitalutvidelser.

Certificate

En engelsk betegnelse for dokument som er utstedt av selskap for å legitimere eiendomsretten til det antall aksjer de enkelte aksjonærer eier.

Chartist

En tilhenger av teknisk børsanalyse (og diagrammer eller «charts»). Se Teknisk børsanalyse.

Clearing i opsjonshandel

Oppgjør mellom partene i en handel. Norsk Opsjonssentral A.S (NOS) trer inn som mellomledd i handelen med de rettsvirkninger som følger av lov og forskrifter og sørger for at handelen blir gjort opp.

Convertibles

Verdipapirer som innenfor en bestemt tidsfrist kan byttes om i andre verdipapirer (vanlige aksjer) til på forhånd fastsatte betingelser. Se Konvertibel obligasjon.

Corporate Finance

En finansiell tjeneste hvor blant annet tilrettelegging av kapitalanskaffelse, kjøp/salg av selskaper, verdivurderinger og restrukturering kan inngå. Tilbys av større banker og meglerforetak.

Current ratio

Gir uttrykk for selskapets likvide stilling. Angir forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld i prosent.

Daglig journal (VPS)

Register i Verdipapirsentralen hvor transaksjonene blir samlet opp før disse blir ført mot verdipapirkontiene. Handelstransaksjonene blir vanligvis ført mot konto først etter 3 dager.

Dagslånsrente

Renten bankene må betale ved kortsiktige lån fra Norges Bank.

Datterselskap

Når minst 2/3 av selskap As aksjer eies av selskap B, eller når selskap B har en bestemmende innflytelse over selskap A og en betydelig andel av selskapets driftsresultat, betegnes A som datterselskap.

DAX

DAX står for Deutscher Aktien Index og inneholder de mest omsatte/største selskapene på børsen i Frankfurt, Tyskland.

Defensiv aksje

En aksje som blir lite påvirket av konjunkturene. Dette igjen skal tilsi en forholdsvis stabil kursutvikling.

Deflasjon

Vedvarende fall i det generelle prisnivået (motsatt av inflasjon).

Delbevis

Dette blir utstedt ved fondsemisjon for overskytende brøkdeler av en hel aksje etter fordeling av fondsaksjene.

Delta

Delta er størst på in-the-money opsjoner og minst på out-of -the-money opsjoner.

Depotavdeling

Spesialavdeling i bankene som arbeider med kontroll, registrering, oppbevaring og oppfølging av sikkerhet som er stillet for lån.

Depotkonto

Konto i depotbank hvor investor setter inn kontanter som sikkerhet for handel med opsjoner og futures.

Derivat

Verdipapir som er avledet av et annet verdipapir, for eksempel en opsjon på en aksje der avkastningen på opsjonen er knyttet til avkastning på aksjen.

Derivatinstrument

Verdipapir som er utledet av andre finansielle instrumenter og hvor kursutviklingen bestemmes av utviklingen i et eller flere underliggende instrumenter. Eksempler er opsjoner og futures.

Direkte avkastning

Forholdet mellom utbytte på en aksje og dagskursen, uttrykt i prosent.

Disagio

Kurstap som oppstår ved salg eller innløsning av verdipapirer og fremmed valuta.

Diskontering

Omregning av fremtidige kontantstrømmer til dagens verdi.

Diskonto

Den rentesats som landets nasjonalbank anvender ved diskontering av forretningsveksler.

Disponibel realinntekt

Husholdningenes kjøpekraft etter at skatter og prisstigning er fratrukket.

Diversifisering

Spredning av porteføljen på flere investeringsobjekter med formål å redusere risikoen.

Dividende

Den del av et selskaps overskudd og/eller fondsmidler som blir utdelt til aksjonærene, dvs. Utbytte.

D-lånsrenten

Rente på overnattenlån i Norges Bank. Det løper kun rente dersom lånet løper over natten.

Dow Jones Industrial Average (DJIA)

Index som inneholder de 30 mest omsatte «blue chip»-aksjer på NYSE. I hovedsak omfatter den industriaksjer med noen unntak. Aksjene i indeksen står for ca. 15 – 20% av markedsverdien på NYSE.

Dow Jones-indeksen

Børsindeks sammensatt av de 30 største amerikanske aksjene.

Due Dilligence

Gjennomgang/kontroll av et selskaps aktiva, regnskapsbøker, avtaler, patenter, vedtekter mv. som gjerne utføres i forbindelse med oppkjøp/fusjoner.

Durasjon

Durasjonen til en fastrenteobligasjon er den tid det i gjennomsnitt tar før alle kontantstrømmer (rentekuponger og hovedstol) forfaller til betaling. Durasjonen (egentlig modifisert durasjon) gir i tillegg uttrykk for hvor følsom verdien av obligasjonen er for endringer i rentenivået, og forteller hvor mange prosent verdien av obligasjonen vil gå ned med dersom markedsrentene stiger med ett prosentpoeng. Lang durasjon betyr at obligasjonsverdien er svært følsom for renteendringer.

ECB

European Central Bank – den europeiske sentralbanken som styrer EUs felles valuta Euro

Effektiv avkastning

Forholdet mellom utbytte på en aksje og dagskursen, uttrykt i prosent.

Effektiv rente

Den årlige gjennomsnittlige avkastning du kan «forvente» å få dersom du kjøper en obligasjon og sitter med den til forfall. Betegnes også Yield.

Egenhandel

Fondsmeglers kjøp og salg av verdipapirer for egen regning. Egenhandel kan skje ved selvinntrede eller gjennom annen megler. Handel av denne type reguleres i Lov om Verdipapirhandel.

Egenkapital

Dette blir vanligvis definert som et selskaps bokførte aksjekapital og fond.

Eks. utbytte

Når et selskaps aksjer noteres eksklusive utbytte, betyr dette at det sist vedtatte utbytte tilfaller den som var eier av aksjene på Utbyttetidspunktet.

Eks. utbyttedato

Dagen generalforsamlingen offentliggjør utbyttets størrelse. Normalt et par uker før den faktiske utbetalingen finner sted.

Emisjon

Et tilbud til publikum om å delta i tegning av obligasjonslån eller aksjekapital. Det blir kalt underhåndsemisjon når tilbudet rettes til et begrenset antall interesserte. Se også fondsemisjon.

Emisjon uten fortrinnsrett

En emisjon hvor gamle aksjonærer har frasagt seg fortrinnsrett til tegning av nye aksjer.

Emisjonskurs

Tegningskurs for obligasjonslån eller aksjekapital. Norske aksjer tillates ikke emittert til underkurs (kurs lavere enn pålydende på aksjer).

Emittent

Den som opptar obligasjonslån eller utsteder ny aksjekapital.

EMS

Forkortelse for European Monetary System, EU-landenes felles valutakurssystem.

Endringsmelding(VPS)

Melding som Verdipapirsentralen sender til investor hver gang det er foretatt en endring på investors Verdipapirkonto.

EPS

Earning-per-share. Ordinær fortjeneste per aksje.

ESB

Den europeiske sentralbanken, lokalisert i Frankfurt, som fra 1. januar 1999 har hatt ansvaret for å utforme og gjennomføre pengepolitikken innenfor den monetære unionen i EU.

Europeisk opsjon

Opsjonen kan kun innløses på bortfallsdagen.

Fill and Kill

En ordre som angir at den kun skal forsøkes sluttet på det tidspunkt den registreres i handelssystemet på børsen. Den del av ordren som eventuelt ikke sluttes legges ikke inn som restordre.

Fill or Kill

En ordre som angir at den kun skal utføres dersom hele ordren kan sluttes på det tidspunkt ordren registreres i handelssystemet på børsen. Ordren legges ikke inn dersom ikke hele ordren kan utføres.

Finansielle instrumenter

Verdipapir med målbar pris eller en annen målbar størrelse. Opsjoner og futures er i seg selv finansielle instrumenter med finansielle instrumenter som underliggende verdi.

Floatinntekter

Bankenes renteinntekter av pengene i perioden fra de debiteres (trekkes fra) betalers konto til de krediteres (settes inn på konto hos) mottaker.

Fluktuasjon

Kursbevegelse.

Foliorenten

Renten bankene får på sine innskudd fra en dag til den neste i Norges Bank. Foliorenten er det viktigste virkemiddelet i pengepolitikken.

Fond

Beholdning (portefølje) av verdipapirer, som tilbys investorer/kunder som ett investeringsobjekt. Deles gjerne inn i aksjefond, obligasjonsfond og pengemarkedsfond.

Fondsaksje

Friaksjer som deles ut til aksjonærer ved en fondsemisjon. Se delbevis, fondsemisjon.

Fondsforvaltningselskap

Selskap som forvalter fond på vegne av andelseiere/investorer. Selskapet treffer i denne egenskap alle disposisjoner over fondet som forvaltningen av det medfører.

Fondsmegler

Firma/banks fondsavdeling som opptrer som uavhengig mellommann i forbindelse med verdipapirhandel. Retten til å drive fondsmeglervirksomhet er regulert i Lov om Verdipapirhandel og betinger bevilling. I daglig tale brukes ofte bare megler.

Fondsmeglerselskap

Selskap som har konsesjon til å omsette verdipapirer. Er mellommenn ved verdipapirtransaksjoner.

Foreign bonds

Obligasjonslån emmitert i et innenlandsk marked, men med utenlandsk låntager.

Foretaksnummer

Nummer som brukes til å identifisere juridiske personer. Nummeret blir tildelt av Løsøreregisteret i Brønnøysund.

Forvalter

Institusjon som har påtatt seg å oppbevare diverse verdier for kunden, eksempelvis aksjer og obligasjoner, herunder overvåkning av renteutbetalinger, uttrekninger, utbytte og tegning i forbindelse med emisjoner.

Forvaltningshonorar

Det beløpet du betaler til forvaltningsselskapet for at det skal utføre investeringen i fondene.

Forvaltningskapital

Det totale beløp et fond eller et forvaltningsselskap investerer (forvalter) for sine andelseiere.

Forvaltningsselskap

Forretningsfører for et aksjefond, og treffer i denne egenskap alle disposisjoner over fondet som forvaltningen av det medfører.

Forwardkontrakt

Terminkontrakt. Se terminkontrakt for mer info.

FRA-rente

Forward Rate Agreement. Fremtidig renteavtale. Avtale mellom to parter om å fastlåse rentesatsen på et fremtidig innlån eller utlån for en gitt periode.

Friaksjer

Utdeles til et selskaps aksjonærer ved en fondsemisjon. Tildelingsforholdet bestemmes av omfanget av fondsemisjonen i forhold til selskapets gamle aksjekapital.

FTSE-indeks

Financial Times Stock Exchange indeks fra børsen i London, England.

Fundamentale faktorer

Konkrete faktorer som påvirker utviklingen i verdipapirmarkedet. Eksempler på dette er renteutviklingen, samfunnsøkonomiske og politiske forhold, faktorer vedr. bransjen eller vedr. det enkelte selskap.

Fusjon

Sammenslutning av selskaper, som regel ved utveksling av aksjer på bestemte betingelser.

Future

Børshandet kontrakt for kjøp/salg av et verdipapir eller en vare (f. eks. et fat olje) til en avtalt pris på en avtalt dato i fremtiden.

Førstehåndsmarkedet

Markedet for utstedelse av nye aksjer/obligasjoner (emisjonsmarkedet, primærmarkedet).

Garantikonsortium

En gruppe garantister som forplikter seg til å overta den del av emisjonen som ikke blir tegnet i markedet. For en slik garanti må emittenten betale en garantiprovisjon.

Garantiprovisjon

Kontraktmessig fastsatt godtgjørelse for å garantere fulltegning av en emisjon.

Gearing-effekt

Refererer til avkastningen på opsjoner i forhold til aksjer. For et relativt lite beløp kan en opsjonsinvestor få en avkastning som er langt større enn ved en tilsvarende aksjeinvestering.

Grunnfondkapital

Gjelder kun sparebanker, og er den del av egenkapitalen som en sparebank skaffer seg ved å utstede grunnfondsbevis. Innbetalt grunnfondsbeviskapital er å regne som en del av sparebankens kjernekapital.

Grunnfondsbevis

Fritt omsettelig navnepapir, som på de fleste områder følger de samme regler som for aksjer i forretningsbank.

Halvårsrapport

En rapport som sendes til alle andelshavere som inneholder fakta og avkastningsopplysninger om det enkelte fond kunden har i sin fondsportefølje.

Handel

Fondsmeglers formidling av verdipapirer mot provisjon (se også overførsel).

Handel med forbehold (VPS)

En megler kan i handelstransaksjonen angi at handelen er med forbehold. Dette forlenger oppgjørsperioden med 1 dag. Megler kan på oppgjørsdagen kreve rettigheter registrert på konto i tilfelle kjøper ikke betaler.

Handelsbeløp (VPS)

Totalbeløpet på sluttseddelen dvs. omsetnngsbeløp, handelsrenter og omkostninger inklusive.

Handelsdag

Den dagen selve handelen blir avtalt. Eierskifte skjer samme dag for aksjer.

Hang Seng

Aksjeindeksen fra Hong Kong.

Hausse

Sterk kursstigning på verdipapirer.

Hedgefond

En samlebetegnelse på verdipapirfond der forvalterne søker å ta posisjoner i ulike retninger for å unngå en ensidig risikoeksponering i porteføljen. “Hedging” betyr å skaffe seg sikring mot risiko, men formålet er også høy avkastning. Forvaltningen baseres gjerne på å utnytte ulike typer av ineffisienser i markedene. Fondene er stort sett private og lukkede og tilbys ikke til det brede publikum. Dermed har de ikke vært underlagt like strenge reguleringer fra myndighetene som ordinære verdipapirfond.

Hedging

Engelsk uttrykk som betyr å sikre investeringer mot tap. Investorer benytter seg flittig av de unike mulighetene opsjons- og futuresmarkedene gir til å sikre investeringer mot kursendringer på aksjer, valuta og varer samt renteendringer.

High-tech aksjer

Aksjer i et høyteknologi-selskap, f.eks. innen dataindustri, kommunikasjon, generisk ingeniørkunst.

Holdingselskap

Selskap som deltar indirekte i næringsdrift ved erverv av aksjer i andre selskaper.

Hovedlisten

Hovedlisten på Oslo Børs består av de største og mest omsatte aksjene. Det stilles bl.a. krav om hvor mange aksjonærer selskapet har (min. 500) og hvor stor aksjekapitalen er.

HS98

Se Handelssystem Oslo Børs.

Ihendehaverpapirer

Verdipapirer som ikke lyder på navn, men er utstedt av ihendehaveren.

IMF

International Monetary Fund – Det internasjonale valutafondet – etablert i 1945 med formål å fremme valutapolitisk samarbeid og gi lån til land med betalingsbalanseproblemer. Dette inkluderer i dag også arbeid for å sikre internasjonal finansiell stabilitet. IMF har 184 medlemsland.

Inflasjon

Den prosentvise stigningen i pris- og inntektsnivå. Måles ved den årlige konsumprisindeksen. (Motsatt av deflasjon).

Innløsning av opsjoner

Utnyttelse av retten til å kjøpe eller selge de underliggende aksjene.

Innløsningskurs (fond)

Kursen som gjelder ved innløsning(salg) av andeler i et fond. Kursen beregnes daglig og inkluderer innløsningsprovisjon. (Basiskurs – innløsningsprovisjon = innløsningskurs).

Innløsningskurs (opsjoner)

Prisen innehaver av kjøpsopsjoner skal betale for det underliggende verdipapir eller prisen en innehaver av salgsopsjoner skal selge det underliggende verdipapir dersom opsjonen innløses.

Innløsningsprovisjon

Omkostninger ved innløsning av andeler i et verdipapirfond. Som regel er dette en gitt prosentandel av innløst beløp.

Innsidehandel

Verdipapirhandel som foretas ut fra opplysninger man har fått før opplysningen er allment kjent i markedet. Dette er ulovlig ihht. lov om verdipapirhandel.

Institusjonelle investorer

Finansinstitusjoner og større private selskaper som investerer ledig kapital. Det som kjennetegner disse er at de er profesjonelle med utbredt markedskunnskap og at de disponerer større midler.

Interimsbevis

Omsettelig dokument som midlertidig legitimerer eiendomsretten til et bestemt antall aksjer eller et bestemt pålydende beløp i obligasjoner, inntil de endelige verdipapirer er utstedt. Dette blir også kalt interimskvittering.

In-the-money

En opsjon med realverdi. Dvs. at en kjøpsopsjons-innløsningskurs er lavere enn markedskursen på underliggende verdi, og at en salgsopsjonsinnløsningskurs er høyere enn markedskursen på underliggende verdi.

Investeringsprofil

Den strategien et fond har for plassering av sine kunders penger. Hvert fond har sin egen unike profil som er beskrevet i fondets prospekt.

Investeringsstrategi

Den strategien som en forvalter av et verdipapirfond er forpliktet å følge når investeringer foretas for fondets eiere.

Investor

Eier av verdipapir.

IPA

Individuelle PensjonsspareAvtale.

Joint-venture

Betegnelse på et langsiktig, avtalefestet samarbeidsforhold mellom virksomheter, oftest gjennom dannelsen av et felles selskap.

Kapitalutvidelse

(se emisjon)

Kjøperkurs

Prisen en kjøper er villig til å betale for en aksje.

Kjøpskurs

Kursen som gjelder ved kjøp av en andel i fondet. Kursen beregnes daglig og inkluderer kjøpsprovisjon. (Basiskurs + kjøpsprovisjon = Kjøpskurs).

Kjøpsprovisjon

Omkostninger ved kjøp av andeler i et verdipapirfond. Som regel er dette en gitt prosentandel av kjøpssummen.

Kombinasjonsfond

Et fond som investerer andelseiernes penger i flere typer verdipapirer, aksjer og rentepapirer ( obligasjoner og kortere pengemarkedspapirer).

Konjunktur

Med konjunktur betegnes økonomiens utvikling rundt en trend over tid. Det finnes forskjellige konjunkturfaser, men de mest brukte er oppgang, nedgang/ resesjon, høykonjunktur og lavkonjunktur.

Konservative aksjer

Aksjer i solide selskaper, ofte med skjulte reserver, med solid inntjeningsevne. Aksjen følger ofte en stabil kursutvikling.

Kontantemisjon

Emisjon der de som tegner må betale inn kontant ved tegning et visst beløp, vanligvis emisjonskursen, for hver aksje de tegner seg for.

Kontofører (VPS)

Deltager i Verdipapirsentralen som har påtatt seg å føre konto for investor i Verdipapirsentralen. Benyttes også på bruker i VPS-systemet som fører konti i VPS på vegne av utstedere av fondsaktiviteter.

Kontohaver (VPS)

Eier av verdipapirkonto.

Kontohaverregister (VPS)

Register i Verdipapirsentralen hvor informasjonen på de enkelte verdipapirkonti er lagret.

Kontojournal (VPS)

Dokumentasjon fra VPS for den som har innrapportert en endring til kontoregister.

Kontooverførsel (VPS)

Alle endringer i eierforhold som ikke er foranlediget av fondsmeglers formidling av verdipapir mot godtgjørelse.

Konvertibel obligasjon

Verdipapirer som kan byttes i et annet verdipapir, vanligvis i aksjer, i det samme selskap som har utstedt den konvertible obligasjonen.

Korte renter

Renter på lånebevis som har en tilbakebetalingstid fra en dag inntil ett år, ofte kalt for pengemarkedet.

Kostpris

Prisen som ble betalt for et verdipapir da det ble ervervet, inkl. omkostninger ved kjøpet.

KPI

Konsumprisindeks. Indeks som måler veksten i konsumprisene (se inflasjon).

KPI-JAE

Et mål på veksten i konsumprisene justert for avgiftsendringer og uten energivarer. KPI-JAE er et mål på den underliggende prisstigningen.

Kredittrisiko

Risiko for at motpart ikke oppfyller sine forpliktelser i henhold til avtale. I et låneforhold består kredittrisikoen i at låntager ikke oppfyller låneavtalen.

Kumulativt utbytte

Utbytte som samles opp til senere år.

Kundenummer

Et 7-sifret andelseiernummer som er knyttet til kundens/firmaets personnummer/foretaksnummer. Kundens ulike fondsplasseringer er knyttet til dette kundenummeret.

Kurs

Prisen på et verdipapir eller fondsandel.

Kursgevinst/agio

Differansen mellom salgs- og kjøpskurs for et verdipapir.

Kursinformasjon

Informasjon om høyeste kjøperkurs, laveste selgerkurs og omsetningskursen for et instrument notert på Børsen.

Kursliste

Daglig liste over aksje- og obligasjonskursene.

Kursnoteringsavgift

Den årlige avgift som selskaper med børsnoterte verdipapirer betaler for å bli kursnotert på børsen. Avgiftens størrelse er knyttet til aksjekapitalens eller obligasjonslånets størrelse.

Kurtasje

Den godtgjørelse som megler beregner for sitt arbeid ved omsetning av verdipapirer.

Kurtasjeavgift

Avgift meglerne betaler Børsen. Avgiften er bestemt ut fra den kurtasje som meglerne oppnår ved omsetning av børsnoterte verdipapirer.

Lange renter

Renter på lånebevis som har en tilbakebetalingstid på over ett år, ofte kalt for obligasjonsmarkedet.

Leveranse av opsjoner

Ved innløsning av opsjonen har utsteder (selger) plikt til å levere eller gi fra seg underliggende verdi i henhold til avtalens innløsningskurs. Mottakeren får eller mister da eiendomsretten til underliggende verdi.

Libor

London Interbank Offered Rate, dvs. den rentesatsen for usikrede lån en bank er villig til å låne ut penger til en annen bank innen Londons pengemarked for.

Ligningsadresse (VPS)

Ligningskontorene stiller krav om at aksjonærenes skattemessige hjemstedsadresse skal oppgis hvis utlendingers bostedsadresse er i et annet land enn det som er utgangspunktet for den skattemessige beregning.

Ligningskurs

Den skattemessige verdien pr andel i et fond. Utgjør 100% av basiskursen (markedsverdien) pr andel. Oppgis av forvaltningsselskapet for bruk i selvangivelsen.

Ligningsverdi

Aksje- og obligasjonskurs som skal oppgis på selvangivelsen ved kalenderårets slutt.

Likvide papirer

Lett omsettelige papirer.

Likviditet

Et marked er likvid når forskjellen mellom kjøps- og salgskursene er liten og det omsettes store mengder med begrenset innvirkning på kursene.

Limit kurs

Grensekurs investor kan sette ved ordregivelse. Endelig kjøpskurs skal være lik eller lavere ved kjøpsoppdrag, og salgskurs skal være lik eller høyere ved salgsoppdrag, for at ordre skal bli gjennomført.

Limitert ordre

Oppdrag hvor det blir betinget en bestemt maksimumspris ved kjøp eller minimumspris ved salg.

Link

Sparing som er spesielt gunstige for deg som betaler.

Long position

Er man «long» i en aksje betyr dette at man er eieren av aksjene og har disse stående på sin konto. Posisjonens risiko ligger i en evt. kursnedgang av aksjekursen. Gevinstpotensialet er i teorien ubegrenset.

Løpetid

Den tilbakebetalingstid et lån har.

Markedsoppgjør

Daglig oppgjør mellom kjøper og selger av futures på bakgrunn av endringer i sluttkurs for futureserien. Markedsoppgjøret gjennomføres ved saldering av variasjonsmarginen.

Markedsrente

Uttrykk for det alminnelige rentenivået i markedet.

Markedsrisiko

Risikoen for svingninger i kursverdien. Er risikoen høy, betyr det at kursene kan svinge mye opp og ned. Er risikoen lav, svinger kursene mindre opp og ned. Høyere risiko medfører vanligvis høyere avkastning over tid.

Markedstekniske faktorer

Uttrykker det generelle kursnivå, markedets størrelse i det enkelte papir osv. Et viktig moment er også avkastningen for alternative investeringsmuligheter.

Market Maker

Foretak som stiller både kjøps- og salgskurser på gitte verdipapirer.

Matematisk verdi

Forholdet mellom bokført egenkapital og aksjekapital uttrykt i prosent.

Mellomliggende dager (VPS)

De dager som ligger mellom handelsdag og oppgjørsdag, kfr. Oppgjørsperiode.

Mortifikasjon

Ugyldighetserklæring. Under visse omstendigheter er det ved dom adgang til å få et verdipapir kjent «dødt og maktesløst.

Nakne opsjoner

Opsjoner som ikke er sikret mot kursendringer. Også kalt rene opsjoner eller en åpen posisjon (se hedging).

NASDAQ

Nasdaq er verdens første elektroniske aksjemarked, og ble etablert i USA i 1971. NASDAQ står for National Association of Securities Dealers Automated .

NAV

Kurs per andel i fondet fratrukket forvaltningshonorar.

Negotiabelt

Omsettelig.

Netto andelsverdi

Kurs per andel i fondet fratrukket forvaltningshonorar.

NIBOR

NIBOR – Norwegian Inter Bank Offered Rate (Norsk eurorente) – er valutaswaprenter. Disse valutaswaprentene kvoteres på blant annet Reuters side NIBQ og NIBP for løpetidene Tomorrow/next, 1 uke, 2 uker og fra 1 måned opp til 12 måneder. På Reuters side NIBQ og NIBP er alle rentesatsene indikativt fremviste høyresider (”offer”), det vil si hva de største bankene i det norske kronemarkedet i utgangspunktet er villig til å tilby likviditet til gjennom valutabytte. Kvoteringen er slik at høyeste og laveste rente strykes, og gjennomsnittet av de resterende indikative rentene blir presentert på Reuters. All interbankhandel i valutaswapmarkedet skjer imidlertid til vilkår omtrent midt imellom venstre- og høyresiden, det vil si til noe lavere renter enn de fremviste på Reuters side NIBQ og NIBP.

NIDR

NIDR – Norwegian Interbank Deposit Rate – er indikativt kvoterte renter for å motta (”venstresiden”) eller avgi (”høyresiden”) kronelikviditet direkte imellom de største norske bankene for beløp på 50 millioner norske kroner. Kvoteringen kan blant annet sees på Reuters side NIDR. Omsetningen i NIDR-markedet er svært begrenset.

NIKKEI

Aksjeindeksen fra Japan.

Nikkei-indeks

Hovedindeksen for aksjene på Tokyo-børsen.

Nominell verdi

Et verdipapirs pålydende verdi, som kan ligge over eller under den verdi som bestemmes av kursen til enhver tid.

NOS

Forkortelse for Norsk Opsjonssentral A.S som står for clearing av alle handler med opsjoner og futures på Oslo Børs.

Noteringsbeløp

Det minste beløp som må omsettes på Børsen for å få notert en kurs(se børspost).

NYSE

New York Stock Exchange

Nåverdi

Dagens verdi av fremtidige kontantstrømmer (ned-diskontert verdi).

Obligasjon

Standardisert omsettelig lån med opprinnelig løpetid på minst ett år. Betingelsene ved et obligasjonslån, slik som løpetid, rente, renteutbetalingsdatoer og eventuelle rentereguleringsbestemmelser, avtales ved utstedelsen av lånet.

Obligasjonslån

Et obligasjonslån opptas ved at det utstedes obligasjoner som er fritt omsettelige.

OBX-opsjoner

Såkalte indeksopsjoner hvor underliggende verdi er OBX indeksen.

Odd-lot

Amerikansk betegnelse for et hvilket som helst antall aksjer som er under den vanlige børspost (se Børspost).

Omkostninger

De kostnadene som en kunde betaler ved kjøp og innløsning av andeler i et fond. Er inkludert i kursene til fondet.

Omsetningskurs

Når kjøper og selger enes om en pris i et instrument, får vi en offisiell omsetning på Oslo Børs.

Oppgjørsdag

Siste frist for betaling av kjøpte verdipapirer. VPS: Den dagen selve bokføringen skjer i VPS. Selve oppgjøret skal finne sted senest samme dag.

Oppgjørsoversikt (VPS)

Dokumentasjon fra VPS til megler over handler til oppgjør i inneværende periode.

Oppgjørsperiode (VPS)

Perioden fra handelsdagen til selve overføringen av verdipapirene til ny eier skjer i VPS-registerne.

Opsjon

En rettighet til å kjøpe eller selge et verdipapir til en bestemt pris på, eller innen, en bestemt dato.

Opsjonsinnehaver

Kjøper av en opsjon.

Opsjonsklasse

Alle opsjoner av samme opsjonstype (kjøps- eller salgsopsjoner) som gjelder samme underliggende verdi.

Opsjonsserie

Alle opsjoner i en opsjonsklasse med samme innløsningskurs og bortfallsdag.

Opsjonsutsteder

Selger av en opsjon.

Ordinært nettoresultat

Bedriftens overskudd (event. underskudd) etter ordinære avskrivninger, renter og skatt. Er grunnlaget for å beregne fortjeneste pr. Aksje.

Ordre

Instruks om kjøp eller salg av verdipapirer.

Ordre-routing

Det er mulig for børsmedlemmer direkte å route ordre fra sine kunder til børsen, men verdipapirforetaket overtar da det hele ansvaret for ordren vis-a-vis markedsplassen/ Oslo Børs.

Oslo Børs

Markedsplassen i Norge hvor det foregår organisert omsetning av ulike verdipapirer som aksjer og grunnfondsbevis, obligasjoner, derivater og warrants.

Oslo Børs-Åpningstid

Kontinuerlig omsetning : fra kl. 09.00 til kl. 16.30.

Out-of-the-money

En opsjon uten realverdi. Dvs. at en kjøpsopsjons innløsningskurs er høyere enn markedskursen på underliggende verdi, og at en salgsopsjons innløsningskurs er lavere enn markedskursen på underliggende verdi.

Overførsel

Alle endringer i eierforhold som ikke er foranlediget av fondsmeglers formidling av verdipapirer mot godtgjørelse (se handel).

Overkurs

Et verdipapirs markedskurs over dets pålydende verdi.

P/E

Forkortelse for det engelske uttrykket Price/Earnings. Måleenhet for forholdet mellom pris (kursverdi) og fortjeneste pr. Aksje.

Panthaver

Vedkommende som har sikkerhet i pantet.

Pari

Pålydende.

Pengemarked

En fellesbetegnelse på det markedet hvor korte lån (sertifikater, etc.) omsettes. Disse lånebevisene har en løpetid på inntil I år. På grunn av meget høye transaksjonsbeløp er pengemarkedet dårlig egnet for direkte investeringer for vanlige investorer.

Portefølje

Beholdning av verdipapirer eller likvider til investering.

Preferanseaksjer

Aksjer som har fortrinn fremfor ordinære aksjer i vedkommende selskap.

Price/Cash flow

Forholdet mellom en aksjes kurs og selskapets Cash flow pr. aksje.

Price-earnings-ratio (P/E)

Forholdet mellom en aksjes aktuelle markedsverdi og fortjeneste pr. aksje.

Primærmarked

Se førstehåndsmarked.

Pro rata

Forholdsmessig.

Profit warning

Melding som et selskap sender børsen når det ser at inntjeningen vil bli vesentlig dårligere enn forventet (resultatvarsel)

Prospekt

Et juridisk dokument som i detalj beskriver muligheter og begrensninger for et fond. Er pålagt alle fond og må være godkjent av Kredittilsynet.

Put

Salgsopsjon (se opsjon).

Pålydende

Den verdien aksjen lyder på første gang den utstedes. Kalles også for pari eller nominell verdi. Selskapets aksjekapital er produktet av pålydende og antall aksjer.

Realisasjon

Salg (innfrielse) av andeler i et fond.

Realisasjonsoppgave

En personlig oppgave til bruk i selvangivelsen. Sendes pr. post til alle andelshavere som foregående år har innløst andeler i fond. Sendes normalt ut medio februar hvert år.

Realrente

Rentekostnad minus inflasjon (prisstigning). Angir den reelle kostnaden ved lån av kapital.

Referanseindeks

En indeks gjenspeiler sammensetningen og verdiutviklingen i et marked. Alle fond måles opp mot en valgt indeks, som vi kaller referanseindeksen til det enkelte fond. Hvis fondet slår sin egen referanseindeks, så har forvalterne skapt meravkastning i forhold til markedet.

Refinansiering

Foreta omdisponeringer av sparekapitalen mellom ulike investeringsalternativer.

Registreringsdag

Den dag et selskap fastsetter som frist for innlevering av aksjer til notering på ny eier før utbytte betales (aksjer kjøpt inkl. utbytte.

Reinvestering

Ny investering av realiserte midler.

Remisse

En pengesending i kontanter eller sjekk.

Rentefond

En fellesbetegnelse for både pengemarkedsfond og obligasjonsfond. Begge investerer i rentebærende papirer.

Rentekurve

Illustrasjon av effektiv rente (yield) for ulike durasjoner (eventuelt løpetider) i rente-/obligasjonsmarkedet. Også kalt yield-kurve.

Rentemargin

Forskjell mellom inn- og utlånsrenten for banker og finansinstitusjoner.

Renteopsjon

Et finansielt instrument som gir innehaveren er rett, men ikke plikt til å betale etter motta en bestemt rente over en bestemt periode. Kjøp av cap sikrer lånetakere med flytende rente mot stigende lånerenter, mens kjøp av floor sikrer innskytere med flytende rente mot fallende innskuddsrenter

Rentepapir

Fellesbetegnelse for obligasjoner, sertifikater og statskasseveksler.

Renterisiko

I aksje- og obligasjonsmarkedet er dette en betegnelse for risikoen for kurstap når renten stiger, eller gevinst når renten faller.

Rentetermin

Dato for rentebetaling for obligasjonslån, vanligvis halvårlige terminer.

Rettet emisjon

Emisjon som er forbeholdt en utvalgt gruppe investorer.

Reuters industriaksjeindeks

Den mest kjente engelske industriaksjeindeks.

Risiko

Usikkerhet om fremtidig kursutvikling.

Risikopremie

Den ekstra avkastningen en investor forventes å oppnå ved en risikabel investering i forhold til en risikofri investering. Investeringer i statlige rentepapirer benyttes vanligvis som det risikofrie sammenligningsgrunnlaget, selv om ingen investeringer er helt uten risiko.

Risikostige

Betegnelse på hvor høy/lav risiko det er ved plassering av sparekapital i ulike verdipapirer/fonds.

Risikotoleranse

Et begrep som beskriver hvor store kurssen investor er villig til å akseptere. Er vanligvis større ved langsiktige investeringer (mer enn 5 år), og mindre ved kortsiktige investeringer (1-2 år).

RISK

Regulering av inngangsverdi med skattlagt kapital. Et system for å unngå dobbelbeskatning på aksjer i Norge.

Round-lot

Amerikansk betegnelse for en vanlig børspost, som regel 100 aksjer (for det motsatte se Odd-lot).

Russell 2000

En aksjeindeks fra det amerikanske markedet som viser utviklingen for små og mellomstore selskaper.

S&P 500

Aksjeindeks bestående av 500 utvalgte amerikanske aksjer.

Salg av andeler

Når man vil ta ut penger man har investert i fond, selger man fondsandeler (Også kalt innløsning).

SDR

Special Drawing Right – spesielle trekkrettigheter – er en internasjonal reservevaluta skapt av IMF i 1969. SDR er en kurv av valutaer bestående av amerikanske dollar (om lag 45 prosent), euro (30 prosent), japanske yen (15 prosent) og britiske pund (10 prosent).

Sekundærmarked

Se annenhåndsmarked.

Selgerkurs

Den laveste prisen en selger krever for salg av en aksje.

Selvinntrede

Handel hvor mellommann (fondsmegler) trer inn som part i et handelsoppdrag.

Serielån

Lån som betales ned med like store regelmessige avdrag. Etterhvert som lånet blir mindre for hvert avdrag, blir også rentebeløpet mindre. Terminbeløpet (avdrag + renter) går derfor jevnt nedover gjennom hele tilbakebetaligsperioden.

Sertifikat

Et rentebærende verdipapir som utstedes i forbindelse med låneopptak med løpetid kortere enn 12 måneder. Ellers lik en obligasjon.

Short salg

Salg av lånte aksjer, dvs. såkalt borrowing and lending. Låneren forplikter seg til å levere tilbake aksjene til utlåneren innen et visst tidsrom.

Signalrente

Se Styringsrenten

Skjermingsfradrag

Skattefri avkastning ut over risikofri rente (NIBOR) som gjelder for aksje-og kombinasjonsfond fra og med 01.01.2006. Erstatter RISK-ordningen.

Sluttseddel

Kontraktsnota som utdeles av megler ved omsetning av verdipapirer.

SpareAvtale

En avtale mellom en kunde og DnB NOR, hvor kunden automatisk sparer et fast beløp med jevne mellomrom. Det kan sammenlignes med avtalegiro, hvor overføring mellom konti (til fond) skjer automatisk.

Sparehorisont

Det antall år du ønsker å spare i fond. Vi anbefaler ulike sparehorisonter for sparing i ulike fond.

Spekulative aksjer

Selskaper med usikker inntjeningsevne, med til dels store kurssvingninger. Muligheter for både store kursgevinster og kurstap.

Spin-off

En prosess der et datterselskap, divisjon etc. til et børsnotert selskap blir utskilt som et eget børsnotert selskap.

Splitt

En oppdeling av en aksje slik at den splittes opp i flere nye aksjer (benyttes for å redusere kursen pr. aksje). Summen av de nye aksjenes verdi vil tilsvare den opprinnelige aksjeverdien.

Spread

Forskjellen mellom selger- (ask) og kjøperkurs (bid).

Stopp-loss

En limitert ordre som ikke skal utføres med mindre offisiell omsetningskurs når et bestemt kursnivå.

Styringsrenten

Sentralbankens sentrale rente i utøvelsen av pengepolitikken. I Norge er dette foliorenten.

Substansverdi

Substansverdien uttrykker hva et selskap virkelig er verd. Den beregnes ut fra reelle markedsverdier på eiendeler og gjeld, og ikke ut fra de bokførte tall som er i regnskapet.

Swap

Er en forpliktende avtale mellom to parter om å bytte ut et finansielt instrument (el. valuta) mot et annet instrument, med avtale om å bytte disse tilbake på et framtidig tidspunkt til en på forhånd avtalt pris.

Syklisk aksje

Aksje hvor fortjeneste og kursutvikling følger konjunkturutviklingen. Kursbevegelsene ligger i tid foran konjunkturbevegelsene.

Syndikert finansiering

En tjeneste som går ut på at flere finans-institusjoner går sammen om å yte finansiering til en kunde.

Synergieffekt

Uttrykk for den effekt som kan oppnås ved sammenslåing til en større enhet, og hvor resultatet blir bedre enn summen av resultatene for hver enkelt enhet som inngår i sammenslutningen.

Tegning

Tegning forekommer ved emisjon. Tegneren forplikter seg ved sin underskrift til å betale for det tegnede beløp etter emisjonskursen innen den fastsatte frist.

Tegningsprovisjon

Honorarer som går til å dekke kostnader ved å tegne i et verdipapirfond.

Tegningsrett

Rett til å tegne nye aksjer i et selskap basert på hvor mange gamle aksjer man eier. Kan vanligvis selges og kjøpes fritt.

Tegningstid

Det tidsrom som en kapitalutvidelse foregår, vanligvis 2 til 4 uker.

Teknisk børsanalyse

Teknikk som baserer seg på historiske diagrammer over kursutvikling som grunnlag for beslutninger om kjøp eller salg av aksjer (se chartist).

Termin

Bestemt tid eller tidspunkt, regelmessig tilbakevendende forfallstidspunkt, f.eks. dato for betaling av renter og avdrag på lån.

Terminhandel

Kjøp av verdipapirer etc. til fastsatt pris, men for fremtidig levering og betaling.

Terminkontrakt

Kontrakter om kjøp eller salg av aktiva på et fremtidig tidspunkt og til en bestemt pris. Petroleumsfondet kjøper og selger valuta på termin, for å unngå valutakursrisiko i forhold til referanseporteføljens valutasammensetning.

Terminrenter

Terminrenter er renter som løper mellom to fremtidige tidspunkter. Terminrentene kan under visse forutsetninger gi uttrykk for markedets forventninger om fremtidig rentenivå.

Ticker

Tickeren gir opplysninger om de siste omsetningene på Børsen. Omsetningen vises ved tickernavn, kurs og antall aksjer omsatt.

Tildelingsbevis

Den formelle underretning fra et selskap eller hovedtegningssted om hvor mange aksjer eller hvilket pålydende beløp i obligasjoner som er tildelt ved en emisjon.

Totalindeks

Indeks over samtlige aksjer som noteres på Oslo Børs – bortsett fra aksjene på SMB-listen og grunnfondsbevis.

Trader

Investor som søker (rask) avkastning ved hyppige kjøp og salg av verdipapirer.

Transaksjonsutskrift

Tilsvarer en kontoutskrift i bank.

Transportjournal aksjer (VPS)

Denne viser de daglige endringene i aksjeboken.

Transportnotering

Uttrykk brukt om aksjeoverdragelse (skifte av eierforhold).

UCITS

UCITS står for Undertakings for Collective Investments In Transferable Securities (en konstruksjon som tar imot kollektive plasseringer fra andelseierne, som i fondets navn plasseres i likvide verdipapirer) og er en benevnelse på verdipapirfond som omfattes av EUs verdipapirfondsdirektiv . UCITS-direktivet er, gjennom EØS-avtalen implementert i Norge gjennom verdipapirfondloven. Det følger av dette direktivet at et UCITS-fond som har godkjennelse i ett land i EØS-området har lov å markedsføre fondet i øvrige EØS-land.

Unit Link

Sparing som er spesielt gunstige for deg som betaler formuesskatt.

Utbytte

Den delen av et aksjeselskaps overskudd som generalforsamlingen vedtar å dele ut til aksjonærene. Også kalt dividende.

Utbytteaksjer

Aksjer som utstedes i stedet for utbetaling av utbytte og hvor aksjonæren kan velge mellom utbetaling av utbytte i kontanter, eller aksjer til tilsvarende verdi. Må vedtas spesielt i selskapets generalforsamling.

Utbytteremittering

Direkte utsendelse av utbytte fra et selskap til dets aksjonærer av deklarert utbytte, istedenfor betaling ved kupong.

Utdelingsforhold

Uttrykker forholdet mellom utbytte og ordinært nettoresultat i prosent.

Utenlandsandelen

Denne forteller hvor stor del av aksjekapitalen som eies av utenlandske investorer.

Valuta- og rentesikring

Reduksjon/eliminering av eksponering (risiko) i fremmede valutaer og i rentemarkedet.

Valutaopsjon

En rett, men ikke plikt, til å kjøpe eller selge et bestemt beløp valuta til en på forhånd avtalt valutakurs.

Valutarisiko

Faren for svingninger i valutakurser ved plasseringer i utenlandske verdipapirer og valuta.

Valutaswapmarkedet

Et marked der to aktører i dag foretar et bytte mellom to valutaer med avtale om å reversere byttehandelen på et fremtidig tidspunkt til et bestemt kursforhold mellom de to valutaer (valutabytteavtale). Se også eurokronemarkedet.

Valuteringsdag

Dato for når renteberegning starter og stopper på en konto i forbindelse med et betalingsoppdrag.

Vedtekter

Et juridisk dokument som beskriver et fonds virksomhet og de rammebetingelser fondet må forholde seg til. Må være godkjent av Kredittilsynet før fondet kan utstede og selge fondsandeler.

Vekstaksje

Er et uttrykk for en aksje som antas å få en stigende fortjeneste i fremtiden. Den effektive avkastning er liten, men det er mulighet for kursstigning over lengre tid.

Verdiendring

Differansen mellom innbetalt sparebeløp og total beholdningsverdi, ofte betegnet som avkastning.

Verdipapir

Et verdipapir er bevis på et eierforhold slik som aksjer, obligasjoner, tegningsrettsbevis m.v.

Verdipapirfond

Et fond som eies av en ubestemt krets av personer og hvor midlene i det vesentlige er investert i verdipapirer.

Verdipapirkonto (VPS) (VPS-konto)

Konto som føres for investor i Verdipapirsentralen.

Verdipapirnummer (VPS-nummer)

Nummer som identifiserer verdipapirer.

Verdipapirsentral VPS

Opprettet i henhold til lov av 14.6.1985. Her blir alle verdipapirhandler registrert på den enkelte investors konto.

Verdisvingning

At de pengene du sparer, svinger i verdi fordi ulike markeder og selskaper hele tiden er i utvikling. Svingningene må sees i sammenheng med fondstype og risiko. Se risiko.

Volatilitet

Graden av svingninger i verdien på et verdipapir. Egentlig et statistisk mål for svingningene i en tidsserie.

Volum

Antall aksjer omsatt i et spesielt instrument.

VPS

Forkortelse for Verdipapirsentralen. En privat, selveiende institusjon, opprettet ved lov om verdipapirsentral, som driver et elektronisk rettighetsregister for aksjer, obligasjoner og andre finansielle instrumenter med i hovedsak norske utstedere.

XETRA

Tysk indeks for elektronisk handel basert på Frankfurt-børsen.

Yield

(se effektiv rente)

Yield-kurve

Avkastningskurve som fremkommer ved å beregne effektiv avkastning på forskjellige løpetider (se rentekurve).

Åpen balanse

Antall kontrakter hvor stengning ennå ikke er foretatt.

Åpningsauksjon

En åpningsauksjon er den avsluttende delen av perioden Før-børs, hvor ordre som er registrert sluttes automatisk etter bestemte regler.

Årsberetning

Inneholder noter til regnskapet for det enkelte fond, samt styrets beretning og RISK-tall. Er kun tilgjengelig i elektronisk format på våre nettsider dnbnor.no/kapitalforvaltning eller ved henvendelse til DnB NOR Kapitalforvaltning.

Årsoppgave

Din personlige beholdningsoppgave (likningsmessige verdi) som normalt sendes ut i løpet av januar hvert år. Inneholder opplysninger som skal benyttes i selvangivelsen. For nettbankkunder (tidligere DnB) er oppgaven tilgjengelig i Postkassen.

Årsrapport

En rapport som sendes til alle andelshavere som inneholder fakta og avkastningsopplysninger om det enkelte fond kunden har i sin fondsportefølje.

Del artikkel
You’ve successfully subscribed to Compare.no
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Success! Your email is updated.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Please enter at least 3 characters 0 Results for your search